แบบจำลองดีเอ็นเอแบบจำลองดีเอ็นเอ โครงสร้างดีเอ็นเอ ทำด้วย Jmol

โปรแกรมการสอนด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่มีการสื่อสารระหว่างกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน จัดทำโดย Eric Martz
ประยุกต์การใช้งานกับโปรแกรม J(S)mol โดย Angel Herráez
ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ Biomodel จัดทำโดย Angel Herráez, มหาวิทยาลัยของ Alcalá (สเปน)

A. องค์ประกอบของเกลียวคู่
คู่ดีเอ็นเอ
คู่ดีเอ็นเอ
B. รหัสของสารพันธุกรรม
รหัสดีเอ็นเอ
การอธิบายเดี่ยวกับโคคดอน และแอนติโคดอน
C. สายดีเอ็นเอ และเกลียวโครงสร้างหลัก
เส้นดีเอ็นเอ
D. ปลายสายดีเอ็นเอและสายคู่ตรงข้าม
Dดีเอ็นเอสิ้นสุดลง

โปรแกรมการสอนด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์นี้ออกแบบมาเพื่อเป็นส่วนประกอบในการศึกษาตำราทางชีววิทยา, ชีวเคมีและอณูชีววิทยา ดังนั้นเนื้อหาในส่วนนี้จึงเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างของดีเอ็นเอแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึก

 1. เวอรชั่น เวอร์ชั่นนี้สามารถทำงานได้ในทุกบราวเซอร์รุ่นใหม่ที่มีในปัจจุบัน
 2. Set preference whether or not to use Java in these pages
  Autodetection suggests your system is ?.
  Therefore, by default the ? modality will be used.
  Currently, the ? modality is being used.
  You may force the modality you wish by clicking either button below.
  Whenever possible, the use of the swifter Java modality is recommended, particularly with Internet Explorer.
 3. โปรแกรมการสอนด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับดีเอ็นเอได้สมบูรณ์มากขึ้น โดยมีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โปรแกรมการสอนนี้ไม่ได้อธิบายรายละเอียดเชิงลึก (แต่มีคำถามสำหรับนักเรียนและการเตรียมการสอนสำหรับครูผู้สอน). เราขอแนะนำบทเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของดีเอ็นเอโดยใช้โปรแกรมการสอนด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์นี้ ดังนี้
 4. สำหรับโปรแกรมการสอนด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ (A, B, C, D) สามารถเข้าชมได้ใน 4 หมวดซึ่งจำแนกตามสีแตกต่างกัน
 5. คำถามสำหรับนักเรียน นักศึกษา, แผน การเตรียมการสอนสำหรับครูผู้สอน
  และโมเลกุลชนิดอื่น สำหรับครูผู้สอนในชั้นมํยมปลาย
 6. เพิ่มเติมเกี่ยวกับดีเอ็นเอแหล่งข้อมูลอื่นๆสำหรับดีเอ็นเอ ประกอบด้วย โปรแกรมการสอนด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย, นักศึกษาชั้นอุดมศึกษา หรือแบบจำลองสำหรับการแยกดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม Shockwave เพื่อศึกษาประจุของดีเอนเอหรือการตัดดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ เป็นต้น

วิธีการดำเนินงาน, กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง

รู้หรือไม่ว่าเรายังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสอนด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์อีกมากใน MolviZ.Org?
ขอเสนอแนะ/คำร้อง สามารถส่งมาได้ที่ หรือ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Jmol: Jmol home page and J(S)mol Wiki.

Creative Commons License การใช้งานโปรแกรมการสอนด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์นี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงของ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (รายละเอียด)


โปรแกรมการสอนด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์สำหรับดีเอ็นเอได้มีการทดลองใช้ในหลักสูตรชีววิทยาทางการแพทย์ พัฒนาโดย Project Lead The Way, Inc. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไรโดยได้จัดทำหลักสูตรสำหรับระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายในสหรัฐอเมริกา

โปรแกรมการสอนด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์สำหรับดีเอ็นเอ (ในรูปแบบภาษาอังกฤษ และภาษาสเปน) ได้รวมอยู่ใน BioMolecular Explorer 3D, เวอร์ชั่ร 2, เว็บไซด์ และ CD-ROM ซึ่งออกแบบมาสำหรับครูผู้สอนวิชาชีววิทยาในระดับมัธยมปลาย เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงแบบจำลองโครงสร้างสามมิติของโมเลกุลทางชีววิทยาที่สำคัญ

โปรแกรมการสอนด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์สำหรับดีเอ็นเอ(ในรูปแบบภาษาอังกฤษ และภาษาสเปน) ได้รวมอยู่ในรูปแบบของ bootable DVD – Xplora Knoppix จัดทำโดย Xplora - The European Science Education Gateway


ประวัติการพัฒนาโปรแกรม