ดีเอ็นเอ และ โคดอนต่างๆ ของอาร์เอ็นเอ

  1. สายและทิศทางของการสังเคราะห์
  2. คำอธิบายเกี่ยวกับโคดอนอะนิเมชั่น
  3. รหัสพันธุกรรม

1. สายและทิศทางของการสังเคราะห์

   สำหรับแต่ละสายจะถูกสังเคราะห์จากด้านปลาย 5 ไพร์ม > > > ไปยังปลาย 3 ไพร์ม ทั้งในดีเอ็นเอและอาร์เอนเอ
   แต่ในสายของโปรตีน(สายโพลีเปปไทด์) จะถูกสังเคราะห์จากด้านปลายอะมิโน (amino-terminal) > > > ไปยังปลายคาร์บ็อกซี (carboxy terminal)
สัญลัษณ์ของสี: ด้านปลายเดิม หรือเรียกว่า cold-end (สีฟ้า); ด้านปลายใหม่ หรือเรียกว่า hot-end (ซึ่งเป็นด้านที่เติมนิวคลีโอไทด์ใหม่เข้าไป) (สีแดง).

ดีเอ็นเอ สายกำหนดรหัส
(โคดอน)
5' > > > - - - - - - T T C - - - - - - > > > 3'
สายต้นแบบ
(แอนติโคดอน)
3' < < < - - - - - - A A G - - - - - - > > > 5'
เอ็ม-อาร์เอนเอ ข้อมูลสารพันธุกรรม
(โคดอน)
5' > > > - - - - - - U U C - - - - - - > > > 3'
ที-อาร์เอนเอ ตัวนำรหัสพันธุกรรม
(แอนติโคดอน)
3' < < < A A G < < < 5'
โปรตีน กรดอะมิโน Amino > > > Phenylalanine > > > Carboxy

ดังแผนภาพแสดงข้างต้น จะเห็นได้ว่า อาร์เอนเอนำรหัส(messenger RNA: mRNA) ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลของสารพันธุกรรมที่ต้องการ จะถูกสังเคราะห์ขึ้นจากสายดีเอ็นเอตรงข้ามของสายดีเอ็นเอที่ทำหน้าที่กำหนดรหัส(Coding Strand) หรือเรียกสายดีเอ็นเอนี้ว่า สายดีเอ็นเอต้นแบบ(template strand หรือ anticodons) ดังนั้นสายอาร์เอนเอนำรหัส ที่ได้จะประกอบไปด้วย โคดอน(ข้อมูลสารพันธุกรรม) ที่สอดคล้องกับข้อมูลของสารพันธุกรรมที่ต้องการที่อยู่ในสายดีเอ็นเอกำหนดรหัส โดยที่แอนติโคดอนแต่ละชุดที่มีอยู่ในอาร์เอนเอตัวนำรหัส(transfer RNA) จะสื่อถึงโคดอนหรือข้อมูลสารพันธุกรรมที่ประกอบขึ้นด้วยเบสชุดละ 3 ตัว เพื่อที่ถอดรหัสให้สอดคล้องกับกรดอะมิโนแต่ละตัวที่ต้องการตามที่กำหนดไว้ในสายดีเอ็นเอที่ทำหน้าที่กำหนดรหัส ซึ่งจะเป็นไปตามการกำหนดรหัสสารพันธุกรรม

2. คำอธิบายเกี่ยวกับโคดอนอะนิเมชั่น

3. รหัสพันธุกรรม

The Genetic Code (mRNA)
1st position
(5' end)
2nd position (middle) 3rd position
(3' end)
U C A G
U Phe F
Phe F
Leu L
Leu L
Ser S
Ser S
Ser S
Ser S
Tyr Y
Tyr Y
stop
stop
Cys C
Cys C
stop
Trp W
U
C
A
G
C Leu L
Leu L
Leu L
Leu L
Pro P
Pro P
Pro P
Pro P
His H
His H
Gln Q
Gln Q
Arg R
Arg R
Arg R
Arg R
U
C
A
G
A Ile I
Ile I
Ile I
Met M
Thr T
Thr T
Thr T
Thr T
Asn N
Asn N
Lys K
Lys K
Ser S
Ser S
Arg R
Arg R
U
C
A
G
G Val V
Val V
Val V
Val V
Ala A
Ala A
Ala A
Ala A
Asp D
Asp D
Glu E
Glu E
Gly G
Gly G
Gly G
Gly G
U
C
A
G
  1. กรดอะมิโนที่แปลจากโคดอน(ข้อมูลสารพันธุกรรม) 1 แบบ: Met, Trp.
  2. กรดอะมิโนที่แปลจากโคดอน(ข้อมูลสารพันธุกรรม) 2 แบบ: Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, His, Lys, Phe, Tyr.
  3. กรดอะมิโนที่แปลจากโคดอน(ข้อมูลสารพันธุกรรม) 3 แบบ: Ile, stop ("nonsense").
  4. กรดอะมิโนที่แปลจากโคดอน(ข้อมูลสารพันธุกรรม) 4 แบบ: Ala, Gly, Pro, Thr, Val.
  5. กรดอะมิโนที่แปลจากโคดอน(ข้อมูลสารพันธุกรรม) 5 แบบ: ไม่ ไม่
  6. กรดอะมิโนที่แปลจากโคดอน(ข้อมูลสารพันธุกรรม) 6 แบบ: Arg, Leu, Ser.

ผู้จัดทำขอขอบคุณ Steve Sandler and Klaus Nüsslein จาก Microbiology Department, Life Sciences, University of Massachusetts, Amherst.

เป็นอย่างมากที่ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ในการจัดทำข้อมูลสำหรับเว็บไซต์นี้