קודונים של דנ"א ו-רנ"א

  1. גדילים וכיווני סינתזה
  2. הסבר של הנפשת הקודונים
  3. הקוד הגנטי

1. גדילים וכיווני סינתזה

    כל הגדילים נבנים מקצוות 5' >>> לקצוות 3' גם בדנ"א וגם ברנ"א.
   שרשראות חלבון נבנות מקצוות אמינים > > > לקצוות קרבוקסילים.
צבעים: הקצה הישן הוא הקצה הקר (כחול); הקצה החדש הוא הקצה החם (היכן שמתווספים הנוקלאוטידים) (אדום).

דנ"א הגדיל המקודד
(קודונים)
5' > > > - - - - - - T T C - - - - - - > > > 3'
גדיל התבנית
(אנטיקודונים)
3' < < < - - - - - - A A G - - - - - - < < < 5'
רנ"א שליח השליח
(קודונים)
5' > > > - - - - - - U U C - - - - - - > > > 3'
רנ"א מעביר המעביר
(אנטיקודונים)
3' < < < A A G < < < 5'
חלבון חומצה אמינית קצה אמיני > > > פנילאלנין > > > קצה קרבוקסילי

כפי שמוצג לעיל בתרשים, רנ"א שליח נבנה או מסונתז באופן משלים והופכי לגדיל התבנית (אנטיקודונים) של הדנ"א, כך שהרנ"א שליח הנוצר מכיל קודונים בהתאם לאלה הקיימים בגדיל המקודד בדנ"א. האנטיקודונים של הרנ"א מעביר משלימים לכל אחד מקודוני הרנ"א שליח המורכבים משלושה בסיסים המקודדים לחומצה אמינית על פי הקוד הגנטי המופיע להלן:

2. הסבר על הנפשת הקודונים

3. הקוד הגנטי

הקוד הגנטי (mRNA)
עמדה אחת
(5' קצה)
עמדה שנייה (אמצע) עמדה שלישית
(3' קצה)
U C A G
U Phe F
Phe F
Leu L
Leu L
Ser S
Ser S
Ser S
Ser S
Tyr Y
Tyr Y
stop
stop
Cys C
Cys C
stop
Trp W
U
C
A
G
C Leu L
Leu L
Leu L
Leu L
Pro P
Pro P
Pro P
Pro P
His H
His H
Gln Q
Gln Q
Arg R
Arg R
Arg R
Arg R
U
C
A
G
A Ile I
Ile I
Ile I
Met M
Thr T
Thr T
Thr T
Thr T
Asn N
Asn N
Lys K
Lys K
Ser S
Ser S
Arg R
Arg R
U
C
A
G
G Val V
Val V
Val V
Val V
Ala A
Ala A
Ala A
Ala A
Asp D
Asp D
Glu E
Glu E
Gly G
Gly G
Gly G
Gly G
U
C
A
G
  1. Met, Trp :קודון אחד
  2. Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, His, Lys, Phe, Tyr :שני קודונים
  3. Ile, stop ("nonsense") :שלושה קודונים
  4. Ala, Gly, Pro, Thr, Val :ארבעה קודונים
  5. חמישה קודונים: אף אחד
  6. Arg, Leu, Ser :שישה קודונים

רב תודות לעזרה שניתנה על ידי Steve Sandler ו-Klaus Nüsslein מהמחלקה ל-Microbiology בפקולטה ל-Life Sciences ב-University of Massachusetts Amherst.