Κωδικόνια DNA & RNA

  1. Κλώνοι και κατευθύνσεις της σύνθεσης
  2. Ερμηνεία των κωδικονίων κινούμενα σχέδια
  3. Ο γενετικός κώδικας

1. Κλώνοι και κατευθύνσεις της σύνθεσης

   Όλοι οι κλώνοι (αλυσίδες) συντίθενται το 5' άκρο > > > προς το 3' άκρο στο DNA και RNA.
   Οι πρωτεϊνικές αλυσίδες συντίθενται από το αμινικό (ή αμινο-) άκρο τους > > > προς το καρβοξυλικό (ή καρβοξυ-) τους άκρο.
Απομνημόνευση χρωμάτων: τα παλιό άκρο είναι αυτό που φτιάχτηκε πρώτο και «κρύωσε» (μπλε); ενώ το νέο είναι ακόμη ζεστό (στο οποίο προστίθενται νέα αμινοξέα) (κόκκινο).

DNA Κωδικοποιητικός κλώνος
(Κωδικόνια)
5' > > > - - - - - - T T C - - - - - - > > > 3'
Συμπληρωματικός κλώνος
(Αντικωδικόνια)
3' < < < - - - - - - A A G - - - - - - < < < 5'
mRNA Μήνυμα
(Κωδικόνια)
5' > > > - - - - - - U U C - - - - - - > > > 3'
tRNA Μεταφορά
(Αντικωδικόνια)
3' < < < A A G < < < 5'
Πρωτεΐνη Αμινοξύ Άμινο- > > > Φαινυλαλανίνη > > > Καρβόξυ

Όπως παριστάνεται σχηματικά παραπάνω, το αγγελιαφόρο RNA συντίθεται συμπληρωματικά και αντιπαράλληλα προς τον πατρικό συμπληρωματικό κλώνο (αντι-κωδικόνα) του DNA, οπότε το mRNA που συντίθεται αποτελείται από κωδικόνια που αντιστοιχούν σε αυτά του κωδικοποιητικού κλώνου DNA. Τα αντικωδικόνια του tRNA προσαρμόζουν σε κάθε κωδικόνιο τριών βάσεων του mRNA το αντίστοιχο αμινοξύ, σύμφωνα με το γενετικό κώδικα:

2. Ερμηνεία των κωδικονίων κινούμενα σχέδια

3. Ο γενετικός κώδικας

The Genetic Code (mRNA)
1η θέση
(5' άκρο)
2η θέση (μεσαία) 3η θέση
(3' άκρο)
U C A G
U Phe F
Phe F
Leu L
Leu L
Ser S
Ser S
Ser S
Ser S
Tyr Y
Tyr Y
stop
stop
Cys C
Cys C
stop
Trp W
U
C
A
G
C Leu L
Leu L
Leu L
Leu L
Pro P
Pro P
Pro P
Pro P
His H
His H
Gln Q
Gln Q
Arg R
Arg R
Arg R
Arg R
U
C
A
G
A Ile I
Ile I
Ile I
Met M
Thr T
Thr T
Thr T
Thr T
Asn N
Asn N
Lys K
Lys K
Ser S
Ser S
Arg R
Arg R
U
C
A
G
G Val V
Val V
Val V
Val V
Ala A
Ala A
Ala A
Ala A
Asp D
Asp D
Glu E
Glu E
Gly G
Gly G
Gly G
Gly G
U
C
A
G
  1. Ένα κωδικόνιο: Met, Trp.
  2. Δύο κωδικόνια: Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, His, Lys, Phe, Tyr.
  3. Τρία κωδικόνια: Ile, stop ("χωρίς νόημα").
  4. Τέσσερα κωδικόνια: Ala, Gly, Pro, Thr, Val.
  5. Πέντε κωδικόνια: κανένα.
  6. Έξι κωδικόνια: Arg, Leu, Ser.

Είμαι ευγνώμων για τη βοήθεια που μου παρείχαν ο Steve Sandler και ο Klaus Nüsslein από το Τμήμα Μικροβιολογίας των Επιστημών της Ζωής στο in Πανεπιστήμιο Massachusetts, Amherst.